ПРЕДСКАЗАНИЕТО НА АТОНСКИЯ МОНАХ ПАИСИЙ СВЕТОГОРСКИ: Турция ще бъде унищожена и изтрита от картата завинаги

ПРЕДСКАЗАНИЕТО НА АТОНСКИЯ МОНАХ ПАИСИЙ СВЕТОГОРСКИ: Турция ще бъде унищожена и изтрита от картата завинаги

ТУРЦИТЕ НОСЯТ В СЕБЕ СИ ПОГРЕБАЛНО ЖИТО В ПОЯСА СИ. ТЕ ЩЕ ПРЕТЪРПЯТ ПОРАЖЕНИЕ. ЩЕ СТАНЕ СБЛЪСЪК В СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

„Турците, казва Старецът, носят в себе си погребално жито в пояса си. Те ще претърпят поражение. Ще стане сблъсък в Средиземно море. Нас няма да ни зака­чат. Тогава ще се намесят отгоре русна­ците и ще се сбъдне това, което предсказа Свети Козма. Великите ще се погрижат… гърците трябва да запазят Константино­пол. Бог ще ни го подари, той ще ни по­могне, защото ние сме православни“.

НА ДРУГО МЯСТО ТОЙ КАЗВА: „ТУРЦИЯ ЩЕ БЪДЕ РАЗРУШЕНА ОТ СЪЮЗНИЦИ­ТЕ Й“.

„Ей, ей, аз няма да ви се възхищавам по време на марша, когато гръцката армия ще тръгне към Константинопол“, казва той на един офицер от авиацията през 1992 г. „…значе­нието на шести­милието, за което говори Свети Козма, не е нещо друго, а шест­те мили от морския шелф. Това е въпросът, поради който ние в последните години се гризем с Тур­ция и заради който ние в края на краищата ще се сграбчим. Но те няма да влязат в Елада: те ще напреднат само до тези шест мили и тогава върху тях ще се стовари голямо бедствие от север, както казват писа­нията, и всички техни замисли ще рухнат. Когато турският флот ще тръгне срещу Гърция и достигне шести­милието, той ще бъде унищожен изцяло. Това е Божията воля. „Ексамилията“ ще бъде началото на края. Това ще бъде на­чало на онези събития, които ще доведат до възвръщането на Града (Константино­пол). Градът ще ни бъде даден след война между Русия и Турция. Отначало турците ще помислят, че те печелят, но това за тях ще бъде гибелно (ще им изяде главата). Руснаците в крайна сметка ще спечелят и Константинопол ще падне в ръцете им. Тогава ние ще си го получим обратно, руснаците трябва да ни го дадат“.

Той обяснява на други поклонници: „Турция ще бъде унищожена и изтрита от картата завинаги. Защото това е стра­на, която няма Божието благословение. Турция ще бъде разделена на три-четири части. Започна обратното броене. Ние ще си вземем нашите земи, арменците – тех­ните територии, кюрдите – техните земи.

ПРОБЛЕМЪТ НА КЮРДИТЕ ВЕЧЕ Е НА ПЪТ ДА СЕ РАЗРЕ­ШИ.

Това ще се сбъдне не сега, но много скоро, когато прекрати съществуването си родът, който сега управлява Турция. Ще се появи нов род политици и ще по­еме отговорностите за управлението. То­гава и ще стане разделянето на Турция. Много скоро молитвите, произнесени под земята, ще бъдат чути свише и све­щите, запалени тук, ще бъдат запалени там“ (Старецът говори за гърците – тай­ни християни в Турция).

„Вярата и Надеждата в Бога ги има ви­наги и те винаги ни радват. Всичко това ще стане през тези години. Дойде време­то.

Бог ще помогне: това ще бъде в инте­рес на великите в този свят – Констан­тинопол да стане гръцки. Турците ще предизвикат Гърция, това ще бъде провокация по отношение на морските грани­ци, тъй като тези провокации ще продъл­жат известно време,

НИЕ ЩЕ ГЛАДУВАМЕ С МЕ­СЕЦИ.

И тогава ние ще оценим нашия хляб и ще кажем – не хляб, а хлебец. Вие трябва да имате малки парчета земя и да ги об­работвате, за да помогнете на онези, кои­то няма да имат нищо. Когато чуете по телевизията темата „За милите, за удъл­жаването на милите в зоната на крайбре­жието“ тогава и ще разберете, че войната приближава. След провокациите на тур­ците, руснаците ще се спуснат към Про­ливите (Босфора и Дарданелите), но не за да ни помогнат. Те ще имат свой собствен интерес, но без самите те да го желаят, ще ни помогнат. Турците ще защитават Проливите, защото те имат стратегиче­ско значение и ще изпратят там нови вой­ски. Успоредно с това ще изтег­лят силите си от превзетите те­ритории. Тогава и други държави от Европа – Ан­глия, Франция, Италия и още 6-7 държави от Европейския съюз ще ви­дят, че Русия превзема част от територия­та и ще кажат: „Дали да не отидем и ние там, да вземем някое парче земя?“ Всич­ки ще поискат да вземат лъвския пай.

ТАКА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЩЕ ВЛЯЗАТ ВЪВ ВОЙНАТА.

Гръцкото правителство ще вземе ре­шение да не изпраща там войски. Гръц­ките войски ще охраняват нашите грани­ци. Това ще бъде Божие благословение, че нашите войски няма да участват в тази война. Тъй като всеки, който влезе в тази война, ще загине. Турция ще получи удар от Север. Това ще бъде голяма катастро­фа. Що се отнася до Константинопол, той ще бъде управляван от руснаци, гърци и европейци. Тази буря ще стигне до Изра­ел и тогава евреите ще осъзнаят грешки­те си. Руснаците ще разберат замислите на Турция и Турция като държава ще из­чезне от картата, защото

ЕДНА ТРЕТА ОТ ТУРЦИТЕ ЩЕ СТАНАТ ХРИСТИЯНИ, ЕДНА ТРЕТА – ЩЕ ЗАГИНАТ, И ЕДНА ТРЕТА ЩЕ ОТИДЕ В МЕСОПОТАМИЯ.

Когато чуете, че турците спират води­те на Ефрат в горното течение с язовирна стена и ги използват за напояване, тогава знайте, че ние вече сме започнали подго­товката на онази голяма война. Средният изток (Близкият изток) ще стане арена на войни, в които ще вземат участие руснаци­те. Ще се пролее много кръв и дори китай­ците ще преминат река Ефрат с 400-мили­онна армия и ще стигнат до Йерусалим. Русия ще продължи войната след гибелта на Турция чак до Персийския залив и ще спре войските до Йерусалим. Характерен белег, че тези събития приближават, ще бъде разрушаването на джамията на Омар, тъй като разрушаването й ще означава за­почването на работи по възстановяване на храма на Соломон, който е бил построен именно на това място. Ислямът ще бъде изтрит за виниги от лицето на земята Тогава западните държави ще поискат от руснаците да из­теглят войските и целият запад ще се превърне в радио активна пустиня и развалини. От Швейцария до  Ирландия на запад и от Германия до Испания всичко ще бъде изпепелено от голям взрив.

Ние, гърците, няма да участваме в тази глобална война. Константинопол от наше име ще управляват български и гръцки воен­ни и политици“, казва старецът през 1991 г.

„Ти като ин­женер ще участ­ваш във възстановяването на Констан­тинопол“, предрича старецът Паисий на един студент от Ксанти, тъй като Констан­тинопол трябва да се строи отново.

„Аз не искам нищо друго, само Бог да ми даде още малко време да поживея, за да видя Родината си по-голяма. Затова наши­те села и свети земи ще бъдат освободени, Константинопол ще бъде освободен и ще стане гръцки завинаги. Свещената служба отново ще се служи в „Света София“.

Огънят, който избухна на Балканите, ще се разгори.

Православните народи на Балканите ще се сблъскат с войските на НАТО на територията на Турция, която ще изчезне от картата на света. От нашите корени отново ще се възроди свещената християнска Византия.

СВЕТЪТ ВИНАГИ СЕ УПРА­ВЛЯВА ОТ СЛОВОТО БОЖИЕ,

не го управляват нито американците, нито европейците. Те могат да господ­стват за малко, Бог им разрешава, за да накажат сами себе си. Ще станат съби­тия, които ще ги разтресат.  Това още няма да бъде Второ Пришествие, но Божествена намеса. Хората ще се върнат към Християнската вярата, ще молят да им се разкаже за Христос. Ще те дърпат за ръка: „Ела тук, седни, разкажи ми за Христос.“ Ис­тинската власт на времена и епохи е само властта на истинския Бог Иисус Христос. Чест и слава Нему! Амин!“

За (НА)ЛИЧНО 363 Articles
Александър Атанасов

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван